pleasure tsa manyalo 2022 mp3 download

South African Music
South African Music
Pleasure tsa manyalo 2022 mp3 download
  • Album:
  • Pleasure tsa Manyalo
  • Singer:
  • Pleasure
  • Release:
  • 2022

Share Now:

pleasure LyricsPleasure tsa manyalo 2022 mp3 download


Pleasure -Way Back kere bjala bo, ga se tharollo ya bothata hai Gobetse wa Mogale, tla re dule fase re bolele ngwana Pheladi a’ Mahlako, tla re dule fase re bolele kere ditaba ke tsa babedi mogatsaka, wa boraro o a re lwisa ka re ditaba ke tsa babedi sweetie wa boraro ke twisa.
ka re monna o robala ka bjala ka re monna o robala ka bjala yohhh mmawe, ke tla thusa ke mang? ai yoh yoh yoh yoh mmawe, ke tla thusa ke mang? monna o robala ka bjala yena o tsoga ka bjala kere monna o robala ka bjala yena o tsoga ka bona ai yoh yoh yoh yoh mmawe, ke tlo thusa ke mang? ai yoh yoh yoh yoh mmawe , ke tlo thusa ke mang? monna o robala ka beer eh o tsoga ka glass ka re monna o robala ka byala ka re monna o robala ka bjala ai yoh yoh yoh yoh o a tagwa hei,
yena o a tagwa ai yoh yena o a tagwa hei, yena o a tagwa monna ga boya ko bjaleng, nna ke bethwa ka batla ge monna a boya ko bjaleng ke re le bana ba a itshatsharela oh ge a boya ko bjaleng nna ke bethwa ka batla oh yena ga boya ko bjaleng bana baka ba itshatsharela mogatsaka, bjala bo ga se tharollo ya mathatha hei, bjala bo ga se tharollo ya bothata hei, ga re na le mathatha , a re dule fase re bolele hei, ditaba ke tsa babedi , 
hei,wa boraro ke twisa! mogatsaka ditaba ke tsa babedi wa boraro ke twisa kere bjala bo, ga se tharollo ya bothata hai , Gobetse wa Mogale, tlare dule fase re bolele ngwana Pheladi a’ Mahlako, tla re dule fase re bolele kere ditaba ke tsa babedi mogatsaka, wa boraro o a re lwisa ka re ditaba ke tsa babedi sweetie wa boraro ke twisa.